Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

                                                                                                                                        

 

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Στο ΕΠΑΛ Δοξάτου στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, οι εκπαιδευτικοί θέτουν στόχους για την ορθή οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας με τους μαθητές δημιουργώντας κλίμα αλληλοκατανόησης, σεβασμού στην προσωπικότητα του κάθε μαθητή ανεξαρτήτως καταγωγής, δυσκολιών στη διαδικασία της μάθησης και οικονομικής επιφάνειας, αντιμετωπίζουν με διακριτικότητα τυχόν ζητήματα πειθαρχίας που παρουσιάζονται και ρυθμίζουν τυχόν συγκρούσεις με τον διάλογο και ορθή επιχειρηματολογία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο συντονιστή-καθοδηγητή μέσα στη τάξη, όπου καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσω εργασιών, τεστ και ωριαίων γραπτών διαγωνισμάτων. Αναφορικά με την επίδοση και την πρόοδο των μαθητών, φέτος παρατηρήθηκε απόκλιση μεταξύ του προγράμματος σπουδών λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Oι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας προσπαθούν να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και των μαθητών της, να είναι δημιουργικοί και καινοτόμοι αλλά κυρίως να συνεργάζονται σε επίπεδο σχολείου, σε επίπεδο ειδικότητας, σε επίπεδο μαθημάτων (πχ θεωρία –εργαστήριο, μαθήματα ειδικότητας –μαθήματα γενικής παιδείας κλπ) ώστε να διαμορφώνεται το κατάλληλο συνεργατικό και ψυχοκοινωνικό κλίμα και να πολλαπλασιάζεται η αποδοτικότητα των προσπαθειών τους. Επιπρόσθετα, κύριο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι η διασύνδεση του πτυχίου Ειδικότητας που αποκτούν από τα ΕΠΑΛ με την αγορά εργασίας.

Κατά τις δια ζώσης διδασκαλίες δεν παρατηρήθηκαν ακραία φαινόμενα συγκρούσεων και διαπληκτισμών μεταξύ των μαθητών.Παρόλο που στο σχολείο υπάρχουν μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων, όπως και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αυτοί γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους. Οι όποιες διαφορές παρατηρήθηκαν ήταν διαχειρίσιμες και διευθετήθηκαν σε καλό κλίμα δηλ. με διάλογο, με τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους γονείς κλπ. Στο καλό κλίμα που επικρατεί συμβάλλει και η παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο.

Τα όποια προβλήματα παρουσιάζονται στις σχέσεις μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών αντιμετωπίζονται με συζήτηση τόσο σε επίπεδο συλλόγου όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών -μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται όλους τους μαθητές της τάξης τους και προσπαθούν να βοηθήσουν και τους αδύνατους (εξατομικευμένη διδασκαλία). Αναζητούν ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση με τους μαθητές.

Το σχολείο παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους γονείς και τους κηδεμόνες τόσο σε προγραμματισμένες συναντήσεις όσο και σε οποιαδήποτε περίπτωση συντρέχει λόγος.

Τέλος, το σχολείο προβλέπεται να παρακολουθεί και να ελέγχει καθημερινά τις απουσίες των μαθητών του και να ενημερώνει τους κηδεμόνες μόλις συμπληρωθεί συγκεκριμένος αριθμός απουσιών, καθώς και σε κάθε σημαντική μεταβολή τους.

Υπάρχει όμως και εισροή μαθητών από άλλες σχολικές μονάδες, κυρίως στη Β΄ τάξη, ο κύριος όγκος των οποίων προέρχεται από Γενικά Λύκεια της περιοχής.

Σημεία προς βελτίωση

Στην προσπάθεια αυτή, θα βοηθούσε η περαιτέρω συμβολή του κράτους σε υποδομές και εργαστηριακό υλικό, καθώς και σε στοχευμένες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών για τον παραπάνω σκοπό.

Σε γενικές γραμμές οι σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν καλές. Βέβαια, η εικόνα δεν είναι δεν είναι ιδιαίτερα σαφής λόγω των ιδιαίτερων φετινών συνθηκών. Τα διαδικτυακά μαθήματα δεν επέτρεψαν να δημιουργηθούν σημεία τριβής στις σχέσεις των παιδιών.

Υπάρχει κατανόηση και ανεκτικότητα από τους εκπαιδευτικούς, παρόλο που δημιουργήθηκαν κατά περιόδους μέσα στη χρονιά και λόγω της φετινής διδακτικής διαδικασίας (τηλεκπαίδευσης) προβλήματα, ιδιαίτερα με μαθητές της Α Τάξης, που για αυτούς δεν ήταν φέτος εύκολη η προσαρμογή.

Η επικοινωνία εκπαιδευτικών – γονέων και οι σχέσεις των γονέων με το Σχολείο επιδέχεται βελτιώσεως, γιατί αυτός ο διάλογος είναι ο πιο εποικοδομητικός που μπορεί να λύσει πιθανές παραβατικές συμπεριφορές.

Όσον αφορά τη φοίτηση/ διαρροή, καλό είναι να υπάρχει ένα συστηματικό πλαίσιο παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών στο σχολείο σε συνδυασμό με πρακτικές παρέμβασης, έτσι ώστε πιθανά προβλήματα στη φοίτηση των μαθητών να αντιμετωπίζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους με επιτυχία.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο διευθυντής συγκαλεί τον Σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας όποτε προκύπτουν θέματα εσωτερικής διαχείρισης και συνήθως σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται αξιοπρεπώς και υπάρχει γενικά κλίμα αλληλοβοήθειας και καλής διάθεσης.

Έχει αποδειχθεί στα χρόνια λειτουργίας του σχολείου ότι η συνεργασία με τους κοινωνικούς, τους πολιτιστικούς φορείς αλλά και την τοπική κοινότητα υπήρξε πάντα ικανοποιητική, αποσκοπώντας στην βέλτιστη λειτουργία του σχολείου, καλύπτοντας τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Ελλιπής είναι η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπου χρήζει βελτίωσης και κυρίως κινητοποίησης των γονέων.

Η προβολή του έργου του σχολείου γίνεται μόνο μέσω των κοινωνικών δικτύων που διαθέτει το σχολείο αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα λόγω της κατάστασης της πανδημίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από ειδικούς επιστήμονες ή άλλους εκπαιδευτικούς, παρόλο που το σχολείο στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς με μακρά εκπαιδευτική εμπειρία.

Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, με στόχο τη βελτίωση τόσο της παροχής διδακτικού έργου όσο και της γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνουν μέρος στα επιμορφωτικά προγράμματα.

Το σχολείο έχει αναλάβει τις προηγούμενες σχολικές χρονιές την πραγμάτωση ενός ικανού αριθμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δρασεων.

Σημεία προς βελτίωση

Η δυνατότητα φιλοξενίας φορέων (π.χ. Πρώτες Βοήθειες), προσώπων του δήμου, προσωπικοτήτων, λογοτεχνών, επιστημόνων, επαγγελματιών (π.χ. του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής, Ψυχολόγων) δεν ήταν εφικτή λόγω της πανδημίας.

Όσον αφορά πρωτοβουλίες του σχολείου για επιπλέον επιμορφωτικές δράσεις, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που προέκυψε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δεν ήταν εύκολο να οργανωθούν και να υλοποιηθούν.

Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας που δημιουργήθηκε στη λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η συμμετοχή σε δράσεις όπως τα προγράμματα Erasmus και οι συνεργασίες με άλλα σχολεία δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν.