ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

Σκοπός και επιμέρους στόχοι:

Από το 2013 και μετά, η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση διέπεται από τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, με ειδικότερους στόχους:

 • Η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών.
 • Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών.
 • Η καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών.
 • Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας.
 • Η ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη.
 • Η διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή.
 • Η καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη.
 • Η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 • Η ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
 • Η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
 • Η ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Κατ εξαίρεση παρατείνεται η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. έως το σχολικό έτος 2020-21.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στην Α' τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

Στην Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α' ή Β κύκλου Τ.Ε.Ε ή άλλου τύπου Λυκείου σε άλλη ειδικότητα. Στη Γ' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ' τάξη του ΕΠΑ.Λ.

Οι προαγόμενοι στη Β' τάξη του ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγράφονται στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου.

Περισσότερα στοιχεία για τις εγγραφές - μεταγραφές και την φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια στο Παράρτημα σελ. 115.

ΔΟΜΗ

Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά. Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

Το Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών (όπου η φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ', ενώ στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι τετραετείς και περιλαμβάνει τις τάξεις Α', Β', Γ' και Δ').

Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας. Στο Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας εφαρμόζεται:

 • Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και
 • «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 4
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 3 4
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
4. Πολιτική Παιδεία (διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) 2
5. Ιστορία 1
6. Θρησκευτικά 1
7. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2
8. Φυσική Αγωγή 2
9. Πληροφορική 2
Σύνολο : 22 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1. Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας. 2
3. Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3
Σύνολο : 7 ώρες
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(οι μαθητές θα επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.)
1. Αγωγή Υγείας 2
2. Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
3. Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής 2
4. Αρχές Μηχανολογίας 2
5. Αρχές Οικονομίας 2
6. Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2
7. Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
8. Ναυτική Τέχνη 2
Σύνολο ωρών : 6 ώρες
Γενικό Σύνολο : 35 ώρες
Πηγή: Υ.Α. Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ1567 τ. Β' /02.06.2016)

 

Β' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. Νέα Ελληνικά 3
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2 3
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 2
Χημεία 1
4. Θρησκευτικά 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 1
7. Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο : 12 ώρες
Μαθήματα Ειδικότητας του Τομέα : 23 ώρες
Γενικό Σύνολο ωρών : 35 ώρες
Πηγή: Υ.Α. Φ2/88938/Δ4 (ΦΕΚ1567 τ. Β' /02.06.2016)

 

Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ
1. Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 3
Λογοτεχνία 1
2. Μαθηματικά Άλγεβρα 2 3
Γεωμετρία 1
3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 3
Χημεία 1
4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 1
5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1
6. Φυσική Αγωγή 1
Σύνολο : 12 ώρες
Μαθήματα Ειδικότητας του Τομέα : 23 ώρες
Γενικό Σύνολο ωρών : 35 ώρες
Πηγή: άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)