Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα : Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών .

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών μπορεί να εργαστεί στα παρακάτω ενδεικτικά επαγγέλματα:

Ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :

 • Να τηρεί λογιστικά βιβλία Α' κατηγορίας και ΚΒΣ.
 • Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
 • Παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών.
 • Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές.
 • Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, κ.λπ.).
 • Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής καθώς και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας.

Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

 • Συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα.
 • Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
 • Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών.
 • Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα.
 • Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων.

Συμπερασματικά, ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ.**

(Θ : θεωρία, Ε: εργαστήριο, Σ: σχέδιο)

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Β' τάξη
  Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Λογιστικές 3Θ+3Ε
2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (ECXEL)
6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικού - Εμπορικού - Εργατικού)
7. Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
8. Αγγλικά Τομέα
Πηγή: Υ.Α.Φ2/88938/Γ4 (ΦΕΚ 1567 τ. Β'/02.06.2016)

 

Γ' τάξη

Ειδικότητα : Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

  Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Φορολογική Πρακτική 2Θ+4Ε
4. Λογιστικές Εφαρμογές
5. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ
Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β'/05.06.2015)

 

Ειδικότητα : Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

  Μαθήματα Ώρες
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 2Θ+3Ε
4. Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 2Θ+2Ε
5. Λογιστικές Εφαρμογές
6. Αγγλικά Ειδικότητας ΙΙ
Πηγή: Υ.Α Φ2/88070/Δ4 (ΦΕΚ 1053τ.Β'/05.06.2015)